رويدادها

ششمين دور از بررسي هاي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير درخردادماه سال 1390 در كشور اجرا مي گردد. كليه مستندات مربوط به اجرا در قسمت ويژه اعضا در دسترس همكاران اين برنامه در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مي باشد (25/2/1390)
نظام مراقبت عوامل خطر بيماري‏هاي غير واگير از سال 1383 با اجراي اولين دور از بررسي‏هاي خود و با مشاركت و تعامل كليه دانشگاه‏ها/دانشكده‏هاي علوم پزشكي كشور آغاز به‏ كار نموده است. اين نظام از طريق بررسي‏هاي متوالي به گردآوري، پردازش و تحليل داده‏هاي مهمترين عوامل خطر بيماري‏هاي غيرواگير پرداخته و سپس با اجراي گستره‏اي از راهبردها به انتشار اطلاعات مربوطه براي تاثيرگذاري بر سياست‏ها و برنامه‏هاي كنترل و پيشگيري بيماري‏هاي غير واگير مي‏پردازد. اين دوره از بررسي‏هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري‏هاي غير واگير در سال 1390، به‏صورت كشوري بوده وگروه سني 70-6 سال را در بر مي گيرد. روش نمونه‏ گيري به‏ گونه‏اي مي‏باشد كه برآوردهاي كارا و موثر از ميزان‏هاي شيوع عوامل خطر بيماري‏هاي غير واگير به تفكيك گروه‏هاي سني و جنسي در سطح كشور ارائه نمايد. پرسشنامه مراقبت عوامل خطر بيماري‏هاي غيرواگير سال 1390 داراي شامل چند قسمت مي‏باشد كه لازم است هر بخش از سوالات از گروه‏هاي سني خاصي پرسيده‏ شود.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password