رويدادها

برگزاري همايش منطقه اي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير در دانشگاه علوم پزشكي مشهد 17-16 ارديبهشت ماه 1388 (19/2/1388)
اين همايش با مشاركت 5 دانشگاه علوم پزشكي استان هاي خراسان شمالي ، رضوي و جنوبي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد برگزار گرديد و طي آن اهميت بيماري هاي غير واگير و عوامل خطر آن، وضعيت اين عوامل در استان هاي مربوطه در قالب سخنراني، پانل ،ارائه مقاله و پوستر مورد بحث قرار گرفت.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password