رويدادها

دستورالعمل ، فرمها ،پرسشنامه ، سرخوشه ها ، ليست مراكز پست استانها و نرم افزار ورود داده ها در بررسي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير سال 1388 (14/2/1388)
دستورالعمل ، فرمها ،پرسشنامه ، سرخوشه ها ، ليست مراكز پست استانها ونرم افزار ورود داده ها در پنجمين دور از بررسي هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير جهت استفاده كاربران در بخش ويژه اعضاء در دسترس مي باشد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password