رويدادها

اجراي پنجمين دور از بررسي هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير سال 1388 (13/2/1388)
پنجمين دور از بررسي هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير از 20 ارديبهشت ماه بصورت استاني در step اول و دوم در سراسر كشور برگزار مي گردد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password