رويدادها

برگزاري همايش ملي مواجهه با بيماري هاي غير واگيربا حضور جمعي از صاحبنظران علمي و اجرايي كشور و كارشناسان بانك جهاني 20-19 خرداد ماه (29/3/1387)
كنترل بيماريهاي غيرواگير مزمن بعنوان يكي از مهمترين اولويتهاي نظام سلامت در كشور مطرح بوده و مواجهه با آن نيازمند عزم ملي وتلاش همگاني است. به منظور تبادل تجربيات موجود در سطح دنيا و اقدامات انجام شده در كشور، تبيين چالشها وفرصتها و با هدف ارتقاء برنامه هاي مقابله با بيماري هاي غير واگير با استفاده از نقطه نظرات و پيشنهادات صاحبنظران و سياست گذاران همايش دو روزه اي با عنوان « برنامه ريزي براي مواجهه با بيماريهاي غيرواگير » با همكاري معاونت محترم هماهنگي وزارت متبوع ، مركز مديريت بيماريها ، دانشگاه علوم پزشكي تهران و با حضور جمعي ازمسئولين ، گروههاي تحقيقاتي وعلمي و كارشناسان بانك جهاني در تاريخ 19 و 20 خرداد ماه سال جاري برگزار گرديد. جمع بندي نقطه نظرات مطرح شده در همايش كه به كليه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي نيز ارسال شده است ،به شرح ذيل مي باشد:

ارتقاء برنامه هاي مقابله با بيماري هاي غير واگير درراستاي رسيدن به هدف كاهش 2% از ميزانهاي مرگ مورد انتظار ناشي از اين بيماريها تا سال 2015 مندرج در « بيانيه مشترك نشست وزاري بهداشت منطقه مديترانه شرقي » موضوع مورد بحث در اين همايش بود و تجميع نظرات ارائه شده در قالب بند هاي ذيل مورد توافق قرار گرفت تا با پيگيري انجام آنها هدف مذكور محقق گردد:
1- گذار اپيدميولوژيك بيماريها از واگير به غيرواگير چالش هايي را فراروي ارتقاء سلامت جامعه قرار داده كه بخشي از آن اجتناب ناپذير است و بمنظور تسريع در تغيير نگرش موجود ساختار فعلي سيستم بهداشتي درماني كشور پاسخ گو نيست و لازم است بخش معاونت غيرواگير مركز مديريت بيماريها درسطح ستادي وزارت بهداشت تقويت شود.

2- مراقبت بيماريهاي غيرواگير نيازمند سيستم بهداشتي درماني پويا و با دانش كافي براي كنترل اين بيماريها است و لازم است با حمايت مركز توسعه اين سيستم در سطوح محيطي توانمند شده و مهارت نيروهاي كارشناسي و همچنين منابع مالي تخصيص يافته افزايش يابد و سيستم PHC بعنوان نقطه قوت نظام سلامت كشور و الگوي مناسب درمنطقه تقويت شود.

3- اقدامات پراكنده اي كه در راستاي پيشگيري و كنترل بيماريها در مراكز تحقيقاتي ، علمي و اجرايي خصوصي ودولتي صورت گرفته ، جمع آوري گردد.

4- از ظرفيت نيروي انساني موجود ، تيم سلامت و پزشك خانواده بعنوان فرصتي مناسب براي تغييرات مورد نياز و ادغام برنامه هاي غيرواگير بخصوص در شهرها استفاده شده و ديدگاه سلامت نگر را در آنها تقويت كنيم.

5- محتوي آموزشي دانشجويان رشته هاي مرتبط باسلامت جامعه با رويكرد مواجهه با اين بيماريها تنظيم گردد و از ابزارهاي قانوني براي ارتقاء مستمر سطح علمي نيروهاي موجود استفاده شود.

6- معاونت سلامت وزارت بهداشت كه توليت مراقبت بيماريهاي غيرواگير را عهده دار است اولويت پيشگيري و كنترل اين بيماريها را بعنوان رسالت نظام سلامت در كليه امور جاري محقق سازد و از كميته هاي مشورتي علمي و اجرايي قويا استفاده نمايد.

7- براي كلينيك هاي بخش خصوصي كه خدمات سرپايي بيماريهاي غيرواگير را ارائه مي كنند، دستورالعمل اقدامات پيگيري و درمان تهيه گردد.

8- جايگاه بازنگري قوانين ومقررات موجود و ضمانت اجرايي آن درمركز مديريت بيماريها تبيين گردد.

9- مشاركت ارگانهاي ذيربط دركاهش عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير افزايش يافته و سهم هر يك در رسيدن به هدف فوق الذكر ومداخلات موثر تعيين گردد.

10- ورزشهاي همگاني توسعه يافته و بخشي از يارانه ورزشهاي قهرماني جهت تقويت زير ساختهاي ورزشهاي همگاني استفاده گردد.

11- با توجه به اينكه در مرحله Nutritional transition سريع هستيم و در صورتيكه عملكرد به موقع و مناسب نداشته باشيم مي تواند پيامدهاي ناگواري براي NCD داشته باشد ، با تعيين الگوي مناسب غذايي درايران ، زير ساخت هاي توليد و مصرف را بهبود بخشيم.

12- ضمانت اجراي مفادكنوانسيون ترك دخانيات در استانهاي كشور پيگيري گردد.

13- از استمرار آموزش همگاني از طريق رسانه هاي گروهي با طرح در شورايعالي سلامت اطمينان حال گردد.

14- حمايت بيمه ها در تعيين عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير ، مراقبت ، درمان ، آموزش ، مشاوره و پيگيري اين بيماريها با تعريف خدمات مورد نياز تقويت گردد./م

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password