رويدادها

برگزاري كارگاه كشوري مديريت داده در نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير 7-5 خرداد (10/3/1387)
اين كارگاه با هدف آموزش استفاده از نرم افزار stataدر cleaning داده ها و آناليز در قالب fact sheet و Data book در دانشگاه علوم پزشكي كرمان با حضور بيش از 50 نفر از كارشناسان و مديران گروه بيماري هاي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشوربرگزار شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password