رويدادها

نرم افزار ورود داده هاي حاصل از اجراي بررسي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير سال 1387 (25/3/1387)
نرم افزارEPI6 جهت ورود داده هاي بررسي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير سال 1387، up grade شده و در بخش ويژه اعضاء قابل دسترسي مي باشد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password