رويدادها

سرخوشه هاي بررسي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير سال 1387 (15/2/1387)
سرخوشه هاي بررسي سال 1387به تفكيك استان در هر شيت excell در بخش ويژه اعضا قابل دسترسي است.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password