رويدادها

اجراي چهارمين دور از بررسي هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير (7/2/1387)
بر اساس نامه شماره 725/6/ب مركز مديريت بيماري ها، چهارمين دور از بررسي هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري ها غير واگير از بيستم ارديبهشت ماه سال 1387 در سراسر كشور در سطح استاني اجرا خواهد شد. اين بررسي شامل مصاحبه و سنجش جسمي افراد منتخب 15-64 سال خواهد بود. دستورالعمل اجرا، پرسشنامه و راهنماي تكميل آن ، گردش كار انجام بررسي و فرمهاي مربوطه در قسمت مستندات ،ويژه اعضا قابل دسترسي است. نحوه پرداخت هزينه هاي پرسنلي نيز فعلا بر اساس الگوي سال قبل در نظر گرفته خواهد شد .

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password