آخرين رويدادها

:: ششمين دور از بررسي هاي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير درخردادماه سال 1390 در كشور اجرا مي گردد. كليه مستندات مربوط به اجرا در قسمت ويژه اعضا در دسترس همكاران اين برنامه در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مي باشد (ا25/2/1390)
:: برگزاري همايش منطقه اي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير در دانشگاه علوم پزشكي مشهد 17-16 ارديبهشت ماه 1388 (ا19/2/1388)
:: دستورالعمل ، فرمها ،پرسشنامه ، سرخوشه ها ، ليست مراكز پست استانها و نرم افزار ورود داده ها در بررسي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير سال 1388 (ا14/2/1388)
:: اجراي پنجمين دور از بررسي هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير سال 1388 (ا13/2/1388)
:: برگزاري دومين كارگاه كشوري مديريت داده در نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير در تهران 2 شهريور ماه (ا5/6/1387)
:: برگزاري همايش ملي مواجهه با بيماري هاي غير واگيربا حضور جمعي از صاحبنظران علمي و اجرايي كشور و كارشناسان بانك جهاني 20-19 خرداد ماه (ا29/3/1387)
:: نرم افزار ورود داده هاي حاصل از اجراي بررسي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير سال 1387 (ا25/3/1387)
:: برگزاري كارگاه كشوري مديريت داده در نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير 7-5 خرداد (ا10/3/1387)
:: سرخوشه هاي بررسي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير سال 1387 (ا15/2/1387)
:: اجراي چهارمين دور از بررسي هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير (ا7/2/1387)
 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password